00519naa#a2200181#i#450# EN\\bibl\35567 20220129021003.6 0131-6184 20200226b2020####ek#y0engy0150####ca RU FISHERY SPITSBERGEN Journal article Moscow FSBI "TSUREN" 2020 10 с. Journal article local Zilanov Vyacheslav Konstantinovich Klochkov Dmitriy Nikolaevich Shibanov Vladimir Nikolaevich tsuren.editorum.ru